MUHASEBE VE PAYLAŞIMIN BAŞKENTİ 
Ana Sayfa   |  Dökümanlar Excel Programları  Oda ve Türmob Seçimleri  Pratik Bilgiler  |  İletişim


 


PRATİK BİLGİLER  ( 01.01.2019'de Güncellendi )

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri
(01.01.2019 - 31.12.2019)

Brüt Ücret 2.558,40 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 358,18 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 25,58 TL
Gelir Vergisi Matrahı 2.174,64 TL
Gelir Vergisi 326,20 TL
Damga Vergisi 19,42 TL
Kesintiler Toplamı 729,38 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 191,88 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.020,90 TL

2019 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI

1. DÖNEM (01.01.2019 - 30.06.2019)

6.017,60 TL

İşveren için SGK maliyeti ve SGK işçilik gider programı için tıklayınız.


PRİM ORANLARI İşveren İşçi Toplam
 İş Kazası ve Meslek Hastalığı % 2 (01.09.2013) % 0 % 2
Genel Sağlık % 7,5 % 5 % 12,5
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları % 11 (5 devlet) % 9 % 20
İşsizlik % 2 % 1 % 3
Toplam  % 22,5 % 15 % 37,5

Ücretliler İçin Uygulanacak 2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

18.000 TL'ye kadar

% 15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

% 20

148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

% 27

148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası

% 35

Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

18.000 TL'ye kadar

% 15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

% 20

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

% 27

98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, fazlası

% 35

YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER
   
  1 Yıldan  5 Yıla Kadar Olanlar................................... 14 İş Günü
  5 Yıldan 15 Yıla kadar Olanlar.................................. 20 İş Günü
  15 Yıl ve Daha Fazla Olanlar...................................... 26 İş Günü

  18 Yaşından Küçük İşçiler .........................................

En Az 20 İş Günü

İHBAR TAZMİNATI VE BİLDİRİM SÜRELERİ

   Hizmet Süresi

  Bildirim Süresi   İhbar Tazminatı Tutarı
    6 Aydan Az Sürmüş İşçi için   2 Hafta   2 Haftalık Ücret
    6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi   4 Hafta   4 Haftalık Ücret
    1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi   6 Hafta   6 Haftalık Ücret
    3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi için   8 Hafta   8 Haftalık Ücret
 
 
Not: Tabloda belirtilen süreler asgari süreler olup,sözleşme ile artırılabilir.Bu süreler hem işveren hem de işçi açısından bağlayıcıdır.İşveren, işçinin bildirim süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir.

Beyanname verme ve ödeme süreleri için tıklayınız.

 

2019 YILI USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT TABLO

1. DERECE USULSÜZLÜKLER

 Tutar (TL)

1- Sermaye şirketleri

 180 TL

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

 110 TL

3 - İkinci sınıf tüccarlar

 55 TL

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

 25 TL

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

 14,80 TL

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 7 TL

2. DERECE USULSÜZLÜKLER

 

1- Sermaye şirketleri

98 TL 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

55 TL

3 - İkinci sınıf tüccarlar

25 TL 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

14,80 TL

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

7 TL

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 3,90 TL


ÖZEL USULSÜZLÜK

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uygulmaması

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

290 TL 

Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

148.000 TL

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

290 TL 

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

14.800 TL

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

148.000 TL

3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

290 TL

4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

 7.000 TL

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

350 TL

6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

1.100 TL

 - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

220.000 TL

7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.4800 TL

8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.100 TL


Damga Vergisinde

 

Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2,40 TL

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.900 TL

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

980 TL

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında  490 TL
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar  
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında  1.200 TL
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında  600 TL
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

 300 TL

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 1.480.000 TL

Kullanılan sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı


 

Diğer taraftan, 5904 sayılı yasa ile yapılan değişiklik ile  ceza hükümlerinin uygulanabilmesi için yapılacak tebliğlerde bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmemesi durumunda haklarında ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilme şartının; ödevlerin yerine getirilmemesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle (Yönetmelik, Tebliğ gibi) duyurulması halinde aranmayacağı hüküm altına alınmıştır

Ceza kesilmesine rağmen ödevlerini yerine getirmeyenlere yeniden verilen süre de bu mecburiyetlerini yerine getirmemeleri halinde özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır.

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için yukarıda yer alan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Elektronik Ortamda Beyanname Verilmesi Mecburiyetine Uyulmaması;

Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak 30 gün içinde elektronik ortamda verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası 1/10 oranında uygulanır.

-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı için  190 TL ( 1900 x %10 )

-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler için  98 TL

-Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar için 49 TL

Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak birinci 30 günü takip eden ikinci 30 gün içinde elektronik ortamda verilmesi halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı için  380 TL

-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler için  196 TL

-Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar için  98 TL

Elektronik Ortamda Verilme Zorunluluğu Getirilen Bildirim veya Formlara İlişkin Süresinden Sonra  Amacıyla Bildirim ve Form Verilmesi;

Bildirim formlarının belirlenen süreler içinde verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunulması halinde; mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu cezai işlemin uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir. (1.900,00 TL)

Mükelleflerin bildirim formlarını belirlenen sürelerin sonundan başlayarak 3 gün içinde vermeleri durumunda, cezai işlem 1/10 oranında uygulanır. ( 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 6728 sayılı kanun ile eklenen )

 

Elektronik Ortamda Verilme Zorunluluğu Getirilen Bildirim veya Formlara İlişkin Süresinden Sonra Düzeltme Amacıyla Bildirim ve Form Verilmesi;

Süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların,  belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez.

Takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/ 5 oranında uygulanır.

Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara VUK. Mükerrere 355. Maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmeyecektir.

 

 Kira Kontratlarında sadece bir nüshası damga vergisine tabiidir.

( 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 6728 sayılı kanun ile eklenen )

1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir.”

 

SSK İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ (EN AZ)

      Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı...............  % 20

       Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı........................................  %12,5

     Toplam.....................................................................  %32,5

    

    YAZAR KASA

      Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı..................    1.200,00 TL

    AMORTİSMAN

     Amortisman Sınırı ............................................................................  1.200,00 TL

   MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA

      2018 Yılı İstisna Tutarı.......................................................................   4.400,00 TL

   İŞYERİ KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA

      2018 Yılı İstisna Tutarı.......................................................................  34.000,00 TL

     

  ARIZI KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 24.000 TL olarak tespit edilmiştir.2015 Yılı için 23.000 TL.

 

Mesleğin geleceği için buradayız . . .