MUHASEBE VE PAYLAŞIMIN BAŞKENTİ 
Ana Sayfa   |  Dökümanlar Excel Programları  Oda ve Türmob Seçimleri  Pratik Bilgiler  |  İletişim


 


PRATİK BİLGİLER  ( 01.07.2017'de Güncellendi )


SSK TABAN VE TAVAN  ÜCRETLERİ

   16 Yaşından Büyükler (01.01.2017 - 31.12.2017 )........... 1.777,50 TL ( Günlük 59,25 TL )
  16 Yaşından Küçükler (01.01.2017 - 31.12.2017)........... -- TL ( Günlük -- TL )
  Tavan (01.01.2016 - 31.12.2016) ................................ 13.331,40 TL
   Kıdem Tazminatı Tavanı (01.01.2017 - 31.06.2017)........  4.426.16 --- TL
   Kıdem Tazminatı Tavanı (01.07.2017 - 31.12.2017)........  4.732.48 --- TL
 

İşveren için SGK maliyeti ve SGK işçilik gider programı için tıklayınız.


PRİM ORANLARI İşveren İşçi Toplam
 İş Kazası ve Meslek Hastalığı % 2 (01.09.2013) % 0 % 2
Genel Sağlık % 7,5 % 5 % 12,5
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları % 11 (5 devlet) % 9 % 20
İşsizlik % 2 % 1 % 3
Toplam  % 22,5 % 15 % 37,5

 2017 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
  13.000,00 TL'ye kadar .....................................................................................  %15
  30.000,00 TL'nin   13.000,00 TL için   1.950,00 TL, fazlası ...................................  %20
  70.000,00 TL'nin 30.000,00 TL için   5.350,00 TL, fazlası .....................................  %27
  70.000,00 TL'den fazlasının 70.000,00 TL'si için 16.150,00 TL, fazlası ...................  %35
 

2017 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ ( ÜCRETLİLERDE )
  13.000,00 TL'ye kadar .....................................................................................  %15
  30.000,00 TL'nin   13.000,00 TL için   1.950,00 TL, fazlası ...................................  %20
  110.000,00 TL'nin 30.000,00 TL için   5.3500,00 TL, fazlası ...................................  %27
  110.000,00 TL'den fazlasının 110.000,00 TL'si için 26.950,00 TL, fazlası ................  %35  

 2016 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
  12.600,00 TL'ye kadar .....................................................................................  %15
  30.000,00 TL'nin   11.000,00 TL için   1.890,00 TL, fazlası ...................................  %20
  69.000,00 TL'nin 27.000,00 TL için   5.370,00 TL, fazlası .....................................  %27
  69.000,00 TL'den fazlasının 69.000,00 TL'si için 15.900,00 TL, fazlası ...................  %35


2016 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ ( ÜCRETLİLERDE )
  12.600,00 TL'ye kadar .....................................................................................  %15
  30.000,00 TL'nin   11.000,00 TL için   1.890,00 TL, fazlası ...................................  %20
  110.000,00 TL'nin 27.000,00 TL için   5.370,00 TL, fazlası .....................................  %27
  110.000,00 TL'den fazlasının 110.000,00 TL'si için 26.970,00 TL, fazlası ...................  %35
 
 
YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER
   
  1 Yıldan  5 Yıla Kadar Olanlar................................... 14 İş Günü
  5 Yıldan 15 Yıla kadar Olanlar.................................. 20 İş Günü
  15 Yıl ve Daha Fazla Olanlar...................................... 26 İş Günü
   18 Yaşından Küçük İşçiler ......................................... En Az 20 İş Günü

İHBAR TAZMİNATI VE BİLDİRİM SÜRELERİ

   Hizmet Süresi

  Bildirim Süresi   İhbar Tazminatı Tutarı
    6 Aydan Az Sürmüş İşçi için   2 Hafta   2 Haftalık Ücret
    6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi   4 Hafta   4 Haftalık Ücret
    1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi   6 Hafta   6 Haftalık Ücret
    3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi için   8 Hafta   8 Haftalık Ücret
 
 
Not: Tabloda belirtilen süreler asgari süreler olup,sözleşme ile artırılabilir.Bu süreler hem işveren hem de işçi açısından bağlayıcıdır.İşveren, işçinin bildirim süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir.

Beyanname verme ve ödeme süreleri için tıklayınız.

2016 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanunu'na Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar.

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/9

KONU: 2017 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanunu'na Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar.

30 Aralık 2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 442 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alan, miktarlar ve hadler 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

   

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;
- Alış tutarı

- Satış tutarı

 
170.000

230.000
 

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

90.000
 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

170.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

900

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,40

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

900

MADDE 343-

En az ceza haddi

 - Damga vergisinde

- Diğer vergilerde

11,00

21

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

  

1302- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

803 - İkinci sınıf tüccarlar

404- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

195- Kazancı basit usulde tespit edilenler

 

11,006- Gelir vergisinden muaf esnaf

 

5,00II nci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri
 

 

 702- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

 

403 - İkinci sınıf tüccarlar

 

19

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
 

11,00


5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5,00


6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,70

MADDE NO – KONUSU

2017 Yılında
Uygulanacak Tutar (TL)
 

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer  şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

210

 

110.0002- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

                   210

 

 

 

11.000


110.000

 

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

210

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

5.0007- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

2608- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

800

 

 

160.0009- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
 

1.10010-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
 

800

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,79

MÜKERRER MADDE 355-

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

                          1.4002-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

7003-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

350

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.100.000

 

Diğer taraftan, 5904 sayılı yasa ile yapılan değişiklik ile  ceza hükümlerinin uygulanabilmesi için yapılacak tebliğlerde bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmemesi durumunda haklarında ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilme şartının; ödevlerin yerine getirilmemesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle (Yönetmelik, Tebliğ gibi) duyurulması halinde aranmayacağı hüküm altına alınmıştır

Ceza kesilmesine rağmen ödevlerini yerine getirmeyenlere yeniden verilen süre de bu mecburiyetlerini yerine getirmemeleri halinde özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır.

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için yukarıda yer alan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Elektronik Ortamda Beyanname Verilmesi Mecburiyetine Uyulmaması;

Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak 30 gün içinde elektronik ortamda verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası 1/10 oranında uygulanır.

-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı için  140 TL

-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler için  70 TL

-Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar için 35 TL

Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak birinci 30 günü takip eden ikinci 30 gün içinde elektronik ortamda verilmesi halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı için  280 TL

-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler için  140 TL

-Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar için  70 TL

Elektronik Ortamda Verilme Zorunluluğu Getirilen Bildirim veya Formlara İlişkin Süresinden Sonra  Amacıyla Bildirim ve Form Verilmesi;

Bildirim formlarının belirlenen süreler içinde verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunulması halinde; mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu cezai işlemin uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir. (1.400,00 TL)

Mükelleflerin bildirim formlarını belirlenen sürelerin sonundan başlayarak 3 gün içinde vermeleri durumunda, cezai işlem 1/10 oranında uygulanır. ( 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 6728 sayılı kanun ile eklenen )

 

Elektronik Ortamda Verilme Zorunluluğu Getirilen Bildirim veya Formlara İlişkin Süresinden Sonra Düzeltme Amacıyla Bildirim ve Form Verilmesi;

Süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların,  belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez.

Takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/ 5 oranında uygulanır.

Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara VUK. Mükerrere 355. Maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmeyecektir.

 

 Kira Kontratlarında sadece bir nüshası damga vergisine tabiidir.

( 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 6728 sayılı kanun ile eklenen )

1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir.”

 

2017 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ

  Matrah

  Verasetle İntikallerde vergi oranı

İvazsız intikallerde Vergi oranı (%)

                  İlk       220.000,00 TL için   1   10
    Sonra Gelen      500.000,00 TL için   3   15
    Sonra Gelen   1.100.000,00 TL için   5   20
    Sonra Gelen   2.000.000,00 TL için   7   25
    Matrahın        3.820.000,00 TL yi aşan kısım   10   30

Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 170.086 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 340.381 TL),

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.918 TL,

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarından kazanılan ikramiyelerde 3.918 TL,

 

GECİKME ZAMMI ORANLARI

     09.07.1998 - 20.01.2000 Tarihleri Arası .................  % 12

     21.01.2000 - 01.12.2000 Tarihleri Arası .................  %  6

     02.12.2000 - 28.03.2001 Tarihleri Arası .................  %  5

     29.03.2001 - 30.01.2002 Tarihleri Arası .................  % 10

     31.01.2002 - 11.11.2003 Tarihleri Arası .................  %  7

     12.11.2003 - 01.03.2005 Tarihleri Arası .................  %  4

     02.03.2005 - 20.04.2006 Tarihleri Arası .................  %  3

      21.04.2006 - 18.11.2009 Tarihleri Arası .................  %  2,5

      18.11.2009 - 12.12.2010 Tarihleri Arası .................  %  1,95

    12.12.2010 -00.00.0000 Tarihleri Arası .................  %  1,40

   YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

     2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı .........................  %  10,11

     2015 Yılı Yeniden Değerleme Oranı .........................  %  5,58

  

a) (I)'inciden (II)'nciye geçiş: İş hacmi bakımından I'inci sınıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uyduğu takdirde, bunlar, bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak, II'nci sınıfa geçebilirler:

1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette düşük olursa, veya;

2. Arka arkaya üç dönemin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir düşüklük gösterirse.

b) (II)'nciden (I)'inciye geçiş: İş hacmi bakımından II'nci sınıfa dahil tüccarların durumları aşağıda yazılı şartlara uyduğu takdirde bunlar bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak I'inci sınıfa geçerler.

1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa, veya;

2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse.

Basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır:

1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 90.000,00 TL , veya yıllık satışları tutarının 130.000,00 TL yi aşmaması

2- 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 43.000,00 TL yi aşmamamsı

3- 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 90.000,00 TL yi aşmaması

* İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 6.500,00 TL, diğer yerlerde 4.300,00 TL yi aşmamak.

 

 SSK İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ (EN AZ)

      Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı...............  % 20

       Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı........................................  %12,5

     Toplam.....................................................................  %32,5

   

SGK YEMEK MUAFİYETİ

Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası

01.01.2017 - 31.12.2017

Yemek Muafiyeti = Fiili Çalışılan Gün Sayısı x 3,56

(1.777,5/30=59,26x%6= 3,56)

Gelir Vergisi yönünden yemek yardıöı günlük 14 tl

   

  

 

 

 

    YAZAR KASA

      Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı..................    900,00 TL

    AMORTİSMAN

     Amortisman Sınırı ............................................................................  900,00 TL

   MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA

      2017 Yılı İstisna Tutarı.......................................................................   3.900,00 TL

      2016 Yılı İstisna Tutarı........................................................................  3.800,00 TL

   İŞYERİ KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA

      2015 Yılı İstisna Tutarı.......................................................................  29.000,00 TL

      2016 Yılı İstisna Tutarı........................................................................ 30.000,00 TL

  ARIZI KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 24.000 TL olarak tespit edilmiştir.2015 Yılı için 23.000 TL.

 

Mesleğin geleceği için buradayız . . .