MUHASEBE VE PAYLAŞIMIN BAŞKENTİ 
Ana Sayfa   |  Dökümanlar Excel Programları  Oda ve Türmob Seçimleri  Pratik Bilgiler  |  İletişim


 


                  

2023 YILI PRATİK BİLGİLER

1-YENİDEN DEĞERLEME ORANI (542 nolu VUK Genel Tebliği R.G.24.11.2022/32023 Sayı)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

2-2023 YILINDA UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HAD VE TUTARLAR (323 No’lu Gelir Vergisi Tebliği)

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86 ve 89 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Cumhur Başkanı Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.

193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve 202 yılında uygulanan had ve tutarlar 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:542) ile 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenerek 2023 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

3- İNTERNET VE BENZERİ ELEKTRONİK ORTAMLAR ÜZERİNDEN YAPILAN SATIŞLARDA MUAFİYET

193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatında muafiyet tutarı 700.000 TL olarak tespit edilmiştir.

4-GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA  UYGULANAN İSTİSNA TUTARI

Gelir Vergisi Kanunun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2023 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 21.000.- TL olarak tespit edilmiştir.

5-HİZMET ERBABINA İŞYERİ VE İŞYERİNİN MÜŞTEMİLATI DIŞINDA KALAN YERLERDE YEMEK VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞİKİN İSTİSNA TUTARI

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2023 takvim yılında uygulanmak üzere 110,00 TL olarak tespit edilmiştir.

6-İŞVERENLERCE HİZMET ERBABININ İŞYERİNE GİDİP GELMESİ İÇİN SAĞLANAN MENFAAT (193 SAYILI KANUN MADDE 23)

2023 yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 56,00 TL

7-KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN BİNEK OTOMOBİLLERİNİN HER BİRİNE İLİŞKİN AYLIK KİRA BEDELİ İLE ARAÇLARIN İKTİSABINDA ÖDENEN VE GİDER YAZILABİLECEK ÖTV KDV TUTARI (193 SAYILI KANUN MADDE 40/1)

2023 yılında uygulanmak üzere , ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 17.000 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 440.000 TL kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.

8-VUK HÜKÜMLERİNE GÖRE AMORTİSMAN OLARAK İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK TAŞIT MALİYETLERİ(193 SAYILI KANUN MADDE 40/7)

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 500.000 Türk lirasını , söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 950.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir

9-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 86 NCI MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINA İLİŞKİN BEYANNAME VERME SINIRI 

2023 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 8.400 TL olarak tespit edilmiştir.

10-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 103 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN GELİRLERİN VERGİLENMESİNDE ESAS ALINAN 2023 YILI TARİFESİ

70.000 TL'ye kadar 

15%

150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası 

20%

370.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde 550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL), fazlası 

27%

1.900.000 TL'nin 370.000 TL'si için 85.900 TL (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL), fazlası 

35%

1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 621.400 TL

(ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL), fazlası 

40%


11-VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERDE VERGİ İNDİRİMİ (193 SAYILI KANUN MÜKERRER 121)

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 4.400.000 TL'dan fazla olamaz. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez

12-ARIZİ KAZANÇ İSTİSNASI (GVK 323 nolu Tebliğ)

Gelir Vergisi Kanunun 82.maddenin ikinci fıkrasında yazılı olan arızi kazançlara ilişkin 2023 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 129.000.-TL lık kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

13-BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK 544 Nolu Tebliğ)

1- Yıllık

 

- Alımları tutarı                                                        

890.000,00 TL

- Satışları tutarı                                                            

1.270.000,00 TL

2- Gayrisafi iş hasılatı

440.000,00 TL

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı

890.000,00 TL

14-DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI İSTİSNASI (323 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80. maddesinde yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır. Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 2023 takvim yılı için 55.000.- Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır.

15-2023 YILI ENGELLİLİK İNDİRİMİ ORANLARI(323 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

1. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %80 ni kaybedenler)

4.400,00 TL

2. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %60 nı kaybedenler)

2.600,00 TL

3. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %40 nı kaybedenler)

1.100,00 TL

16-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2023 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

Madde 232-  Fatura Kullanma Mecburiyeti (VUK 544 No’lu Tebliğ)

4.400,00 TL

Madde 313 - Doğrudan Gider Yazılacak demirbaş ve peştemallıklar (VUK 544 No’lu Tebliğ)

4.400,00 TL

17-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI (53 nolu Veraset İntikal Vergisi Kanunu Tebliği)

7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2022 yılı için yeniden değerleme oranı %122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 1/1/2023 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 1.015.747 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 2.032.742 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 23.387 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 23.387 TL,

olarak dikkate alınacaktır.

1/1/2023 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla 

İvazsız 

İntikallerde

İntikallerde

İlk                          1.100.000 TL için

1

10

Sonra gelen          2.600.000 TL için

3

15

Sonra gelen          5.500.000 TL için

5

20

Sonra gelen        10.900.000 TL için

7

25

Matrahın             20.100.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

18- 2023 YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

(29.12.2022 Tarih, 32058 sayılı RG yayımlanan 22.12.2022 tarih 2022/2 sayılı Asgari Ücret Tespit Kom.Kararı

( 01.01.2023-31.12.2023)    (Günlük: TL)

333,60 TL

 Aylık                                                                                                          10.008,00 TL

19-2023 YILI SGK AYLIK TAVAN VE TABAN MATRAHLARI 

Taban (01.01.2023 – 31.12.2023)                        

10.008,00 TL

Tavan (01.01.2023–  31.12.2023)

75.060,00 TL

20-2023 YILI KIDEM TAZMİNAT TAVANI ( Kıdem Tazminatı Tavanı Henüz Belirlenmemiştir.)

01-01-2023/ 30-06-2023  DÖNEMİ:

                 19.982,83.-TL

21-2023 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI (67 nolu Damga Vergisi Kanunu Tebliği)

Damga Vergisine tabi kağıtlar;

30 Aralık 2022  tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 67 seri nolu D.V.K Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar ;

2023 Yılı Akitlerle İlgili Kağıtlar

Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

Binde 9,48

Kira mukavelenameleri( Kira süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1.89

Kefalet, teminat ve rehin senetleri

Binde 9.48

Tahkinameler ve sulhnameler

Binde 9,48

Fesihnameler( Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1.89

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

Binde 1.89

2023 yılı Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar

1- Bilançolar    

227,30 TL

2- Gelir Tabloları 

108,50 TL

3- İşletme hesabı özetleri    

108,50 TL

2023 yılı Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar 

1- Maaş,ücret,gündelik,huzur hakkı,ikramiye,harcırah,tazminat karşılığı alınan paralar

Binde 7,59

2- Ödünç paralar için verilen makbuzlar                                      

Binde 7,59

2023 Yılı Beyannameler

1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri  

294,90 TL

2- Kurumlar Vergisi Beyannameleri  

393,90 TL

3-Katma Değer Vergisi Beyannameleri  

194,60 TL

4- Muhtasar Vergisi Beyannameleri

194,60 TL

5- Diğer Vergi Beyannameleri    ( Damga vergisi beyannameleri hariç)

194,60 TL

6-Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

144,40 TL

22-2023 YILI AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (MUAFİYETLER) (5510 MADDE 80)

01.01.2023-31.12.2023  

-1 çocuk için         (10.008,00 * %2)       =   200,16 TL (En fazla iki çocuk için)

-Aile yardımı        (10.008,00 * %10)      = 1.000,80 TL

23-ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU (4857 MADDE 30)

50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde;

Engelli              ;       %3

Eski Hükümlü   ;       %0

Terör Mağduru  ;       %0        

24- 4/B’ YE TABİ SİGORTALILARIN (ESKİ BAĞ-KURLULARIN) 2023 YILINDA ÖDEYECEKLERİ PRİMLER

01.01.2023 - 31.12.2023 

En az Prim 10.008,00 (SGK Prim Tabanı) X %34,5

  3.452,76 TL

En az Prim 10.008,00 (SGK Prim Tabanı) X %29,5 indirimli

  2.952,36 TL

En çok Prim 75.060,00 (SGK Prim Tavanı) X %34,5

   25.895,70 TL

En çok Prim 75.060,00 (SGK Prim Tavanı) X %29,5 indirimli

   22.142,70 TL

4/A’ YA TABİ SİGORTALILARIN 2023 YILINDA ÖDEYECEKLERİ PRİMLER

01.01.2023 - 31.12.2023 

En az Prim 10.008,00 (SGK Prim Tabanı) X %37,5

  3.753,00 TL

En az Prim 10.008,00 (SGK Prim Tabanı) X %32,5 indirimli

  3.252,60 TL

En çok Prim 75.060,00 (SGK Prim Tavanı) X %37,5

   28.147,50 TL

En çok Prim 75.060,00 (SGK Prim Tavanı) X %32,5 indirimli

   24.394,50 TL

 

25-GECİKME ZAMMI ORANI

5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21/07/2022 Tarihinden İtibaren        Her Ay için      2,5 %

26-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2023 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR 544 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği)

MADDE NO – KONUSU

2023 Yılında

 

Uygulanacak  Tutar (TL)

 

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

10.900

 

 

3- İlanın;

 

 

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

10.900-1.090.000

 

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

1.090.000 ve üzeri

 

MÜKERRER

 

 

 

MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

129

 

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

440.000,00

 

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

 

1- Yıllık;

 

 

  - Alış tutarı

890.000,00

 

  - Satış tutarı

1.270.000,00

 

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

440.000,00

 

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

890.000,00

 

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

4.400,00

 

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

12,90

 

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

4.400,00

 

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

 

  - Damga vergisinde

55

 

  - Diğer vergilerde

110

 

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

 

 

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

 

1- Sermaye şirketleri

700

 

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı   

420

 

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

210

 

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  

95

 

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

55

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

26

 

 

II nci derece usulsüzlükler                                   

 

 

1- Sermaye şirketleri

370

 

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

210

 

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

95

 

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

55

 

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

26

 

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

15

 

MADDE NO – KONUSU

2023 Yılında

 

Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

 

1- Elektronik olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

2.200

 

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

1.100.000

 

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

2.200

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

110.000

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

1.100.000

 

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

1.100

 

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

26.000

 

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak  işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını   kullanmaksızın işlem yapanlara

1.300

 

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

4.200

 

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel   usulsüzlük cezası

840.000

 

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

5.500,00

 

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

4200,00

 

 

11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına

Alt sınır

Üst sınır

 

150.000,00

1.500.000,00

 

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

9

 

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

 

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

7500

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

3700

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

1900

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

4.400

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

2.200

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

1.180

 

Mükerrer 257. Maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır)

2.800.000

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

5.500.000,00

 

 

 

 

 

 

 

27-TEVSİK ZORUNLULUĞU (VUK 459 NOLU TEBLİĞ)

Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Bu kapsamda örneğin;

- Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

- Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,

- İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin

belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca

YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER
   
  1 Yıldan  5 Yıla Kadar Olanlar ....................... 14 İş Günü
  5 Yıldan 15 Yıla kadar Olanlar ....................... 20 İş Günü
  15 Yıl ve Daha Fazla Olanlar ......................... 26 İş Günü

  18 Yaşından Küçük İşçiler .............................

En Az 20 İş Günü

İHBAR TAZMİNATI VE BİLDİRİM SÜRELERİ

   Hizmet Süresi

  Bildirim Süresi   İhbar Tazminatı Tutarı
    6 Aydan Az Sürmüş İşçi için   2 Hafta   2 Haftalık Ücret
    6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi   4 Hafta   4 Haftalık Ücret
    1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi   6 Hafta   6 Haftalık Ücret
    3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi için   8 Hafta   8 Haftalık Ücret
 
 
Not: Tabloda belirtilen süreler asgari süreler olup,sözleşme ile artırılabilir.Bu süreler hem işveren hem de işçi açısından bağlayıcıdır.İşveren, işçinin bildirim süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir.

 

 

2023 YILINDA KANUNİ SÜRESİNDE VERİLMEYEN E-BEYANNAME VE BİLDİRİMLER İÇİN UYGULANACAK ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI

2023 Yılında Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilen Beyannameler ve Düzeltme Amaçlı Bildirim ve Formların Özel Usulsüzlük Cezaları  aşağıdadır.

Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez.

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel Usulsüzlük   Cezası Uygulaması (2023 YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarak İlk 30 Gün İçinde   Verilmesi

%10

İkinci 30 Gün İçinde   Verilmesi

%20

Sonrası Verilmesi

%100

Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında 750 TL 1.500 TL 7.500 TL
İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında 370 TL 740 TL 3.700 TL
Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında 190 TL 380 TL 1.900 TL

Not:

1-Özel usulsüzlük cezası, belirtilen sürelerden sonra sonra verilmesi halinde 2023 yılında  544 sıra nolu VUK Genel Tebliğine göre ; Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı için 7.500 TL, İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler için 3.700 TL ve Bunlar dışında kalanlar için 1.900 TL’dir.

2-Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar İçin Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2023 YILI )
Bildirim veya formun düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonunda başlayarak İlk 10 Gün İçinde   Verilmesi Takip Eden 15 Gün   İçinde Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında Ceza Yok 1.500 TL 7.500 TL
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında Ceza Yok 740 TL 3.700 TL
Yukarıda yazılı olanlar dışında kalanlar hakkında Ceza Yok 380 TL 1.900 TL

Not:

1-Özel usulsüzlük cezası, belirtilen sürelerden sonra sonra verilmesi halinde 2023 yılında  544 sıra nolu VUK Genel Tebliğine göre ; Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı için 7.500 TL, İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler için 3.700 TL ve Bunlar dışında kalanlar için 1.900 TL’dir.

2- Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

Elektronik Ortamda Bildirim veya Form Verilmesi Mecburiyetine Uyulmaması Halinde Kesilmesi Gereken Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2023 YILI )
Bildirim veya formun düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonunda başlayarak İlk 3 Gün İçinde   Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında 750 TL 7.500 TL
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 370 TL 3.700 TL
Yukarıda yazılı olanlar dışında kalanlar hakkında 190 TL 1.900 TL

Not:

1-Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır.
    

 

Mesleğin geleceği için buradayız . . .